REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firme: HOSTAN PIOTR FORYŚz siedzibą w Krakowie, przy ul. Brogi 49 NIP: 945 000 44 39
 2. Zamówienia są realizowane pocztą e-mail na terenie Polski.
 3. Dla korzystania z usług sklepu niezbędnym jest: – posiadanie dostępu do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptujących pliki typu Cookies; – posiadanie aktualnego adresu e-mail;
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Telefonicznie sklep czynny jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00.
 6. Każda transakcja jest potwierdzana fakturą VAT.
 7. Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Istnieje możliwość zmiany waluty w sklepie na Euro, Funty, Dolary.
 8. Cena zamówienia jest ceną podaną po dokonaniu wyboru rodzaju dostawy oraz sposobu płatności.
 9. Minimalna kwota zamówienia (bez ograniczeń).
 10. Każdy zakupiony moduł lub szablon posiada licencje na wykorzystanie na jednej instancji prestashop / jednej domenie (jest możliwe w konfiguracji multistore na korzystanie z kilku domen, pod warunkiem iż są skonfigurowane jako multistore).
 11. Użytkownik w etapie realizacji „Koszyk” ma możliwość:
  • korekty ilości sztuk produktu dodanego do koszyka:
  • kontynuacji zakupów poprzez dodawanie kolejnych produktów do koszyka;
  • usunięcia poszczególnych pozycji z koszyka lub wyczyszczenia całego koszyka;
  • poznanie całej wartości zamówienia ;
 12. Użytkownik składa zamówienie wypełniając formularz, podając dane kontaktowe: imię, nazwisko, telefon, e-mail oraz dane odbiorcy imię i nazwisko, ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto. Użytkownik ma możliwość wyboru opcji dodatkowych jak wystawienie rachunku na firmę lub osobę prywatną oraz dodania uwag do zamówienia, ponadto Użytkownik może dokonać akceptacji klauzul i przetwarzaniu danych osobowych oraz przesyłania informacji handlowych o aktualnej ofercie sklepu na maila.
 13. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu
 14. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 15. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o niemożliwości spełnienia świadczenia.
 16. W wypadku gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Użytkownika, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Użytkownika na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.
 17. W sytuacji, gdy Użytkownik nie zdecyduję się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 15, a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięciu informacji od Użytkownika o jego rezygnacji.
 18. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
 19. W uzasadnionych przypadkach. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 20. Użytkownik ma możliwość pisania komentarzy.
 21. Zakazane jest umieszczanie komentarzy *niosących treści bezprawne, *zamieszczać obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite; *podawać fałszywych lub mylących informacji; *naruszać praw osób trzecich; *rozpowszechniać oraz publikować spamu
 22. Dostawa. Koszt przesyłki wliczony jest w końcową cenę zamówienia. Sklep pobiera zryczałtowana opłatę, podana na stronie internetowej sklepu:
 23. Płatność może być dokonywana w następujący sposób: Przelewem na rachunek bankowy, lub poprzez system płatności online Paypal (płatności kartami kredytowymi lub bezpośrednio z konta PayPal, Przelewy24).
 24. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 25. Towar zwracany w razie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny należy przesłać na adres luksen@luksen.pl
 26. Dokonanie zwrotu jest nie możliwe w przypadku gdy są ślady użytkowania towaru.
 27. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów beż uprzedniej zgody producentów, Administratora.
 28. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.)
 29. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie – na adres email: luksen@luksen.pl w tytule proszę podać REKLAMACJA.
 30. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, datę oraz nr zamówienia, datę doręczenia produktu, datę wystąpienia wady, nr zamówienia , dane kontaktowe Użytkownika oraz Sklepu , wskazanie żądania wraz z własnoręcznym podpisem.
 31. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
 32. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.
 33. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu dokonując przelewu na podane przez Użytkownika konto.
 34. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 35. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub adres korespondencji.
 36. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.
 37. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 38. Sklep weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo na adres wskazany przez klienta w formularzu reklamacyjnym. Jeżeli reklamacja zostanie uznana towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.
 39. W przypadku reklamacji bez względu na to jaką formę płatności wybrał Klient, sklep zwraca pieniądze klientowi na wskazany przez niego nr konta lub przekazem pocztowym. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową.
 40. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 41. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego sklep : oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./
 42. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkownika. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.